Διαύγεια

Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού .

2 ημέρες 6 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού .
Ημ/νια: 14/06/2019 10:45:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΛΕΚ469073-ΓΡΑ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»

2 ημέρες 6 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»
Ημ/νια: 14/06/2019 11:33:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΡΨΒ469073-ΜΗΩ
No Reply

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.

2 ημέρες 9 ώρες ago
Θέμα: Πρόσκληση συλλογής προσφορών για υλικά ενδαγγειακής αποκατάστασης κοιλιακού ανευρύσματος.
Ημ/νια: 14/06/2019 09:07:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΔ8Λ469073-4Γ8
No Reply

Έγκριση εφημεριών ιατρών μηνός Απριλίου 2019 και προέγκριση εφημεριών ιατρών μηνός Ιουλίου 2019 .

2 ημέρες 9 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση εφημεριών ιατρών μηνός Απριλίου 2019 και προέγκριση εφημεριών ιατρών μηνός Ιουλίου 2019 .
Ημ/νια: 14/06/2019 09:55:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω7ΟΥ469073-Ξ5Ε
No Reply

Τροποποίηση της με αριθμό 12/2019 ( θέμα 7 ΗΔ) και εκ νέου έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 .

2 ημέρες 9 ώρες ago
Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 12/2019 ( θέμα 7 ΗΔ) και εκ νέου έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 .
Ημ/νια: 14/06/2019 10:01:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6Ι9Κ469073-Ρ19
No Reply

Έγκριση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για βελτίωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Μαιευτικής Κλινικής .

2 ημέρες 9 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για βελτίωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Μαιευτικής Κλινικής .
Ημ/νια: 14/06/2019 10:16:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: Ω432469073-6ΙΘ
No Reply
Ελέγχθηκε
1 ώρα 33 λεπτά ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια