Λίστα Χειρουργείων

Προγραμματισμένα Χειρουργεία

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Α3α/οικ.97136/ 23.12.2016 Υ.Α. και της υπ' αριθμ. Α3α/οικ. 4121/ 19.1.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, αναρτά στην (παρούσα) ιστοσελίδα του, εβδομαδιαίως, επικαιροποιημένη Λίστα Χειρουργείου, με τις προγραμματισμένες επεμβάσεις, ανά ειδικότητα:

Αγγειοχειρουργική

Μαιευτική - Γυναικολογική

Νευροχειρουργική

Ορθοπεδική

Ουρολογική

Οφθαλμολογική

Χειρουργική

Ωτορινολαρυγγολογική

Σας ενημερώνουμε ότι, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Κλινική Εκτίμηση: Μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή, ο ιατρός συμπληρώνει το έντυπο για την ένταξη του ασθενή, στη Λίστα Χειρουργείου, στο οποίο προσδιορίζεται, τόσο η επέμβαση που απαιτείται, όσο και η Κατηγορία στην οποία αντιστοιχίζεται, με βάση τον βαθμό προτεραιότητάς της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία Εκτίμηση Περιστατικών Εκτιμώμενος Χρόνος Αναμονής
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Εντός 2 εβδομάδων
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα Εντός 3-4 εβδομάδων
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη Εντός 8-12 εβδομάδων
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη Εντός 24 εβδομάδων
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη Σε διάστημα μεγαλύτερο των 24 εβδομάδων

 

Μοναδικός Αριθμός: Ο ασθενής οφείλει να παραδίδει το ανωτέρω έντυπο, στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών και αμέσως, παραλαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό με τον οποίο δύναται να ενημερώνεται για την ημερομηνία της επέμβασής του, από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Ολοκλήρωση Διαδικασίας: Μετά την έκδοση του μοναδικού αριθμού, ο ασθενής οφείλει να προσκομίζει ένα αντίγραφο του εντύπου, με τον μοναδικό αριθμό και στον θεράποντα ιατρό, ο οποίος με τη σειρά του, το παραδίδει στην Επιτροπή Λίστας Χειρουργείου.

Σας γνωστοποιούμε ότι, με την έκδοση του μοναδικού αριθμού δεν θα είναι ορατά στο Διαδίκτυο τα στοιχεία του ασθενή, διασφαλίζοντας, με αυτό τον τρόπο, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του.

Επείγοντα - Εκτελεσθέντα Χειρουργεία

Όλες οι επείγουσες επεμβάσεις, οι οποίες έχουν διενεργηθεί, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας, κάθε 15 ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Α3α/οικ. 97136/ 23.12.2016 Υ.Α. και της υπ' αριθμ. Α3α/οικ. 4121/ 19.1.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας:

 

Αγγειοχειρουργικό

Μαιευτικό - Γυναικολογικό

Νευροχειρουργικό

Ορθοπεδικό

Ουρολογικό

Οφθαλμολογικό

Χειρουργικό

Ωτορινολαρυγγολογικό

 

Προηγούμενων Ετών

Έτος Ειδικότητα Προγραμματισμένα Έκτακτα
2018 Αγγειοχειρουργική   x
  Μαιευτική - Γυναικολογική x x
  Νευροχειρουργική x x
  Ορθοπεδική x x
  Ουρολογική x x
  Οφθαλμολογική x x
  Χειρουργική x x
  ΩΡΛ x  
2017 Αγγειοχειρουργική x x
  Μαιευτική - Γυναικολογική x x
  Ορθοπεδική x x
  Ουρολογική x x
  Οφθαλμολογική x  
  Χειρουργική x x
  ΩΡΛ x