Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Προσφορών Συσκευής Doppler