Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 27/ 22-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά από:

 1. την υπ' αριθμ. 14394/ 23-11-2016 εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και
 2. το υπ' αριθμ. 15898/ 21-12-2016 πρακτικό εισήγησης για την επιλογή νοσηλεύτριας επιτήρησης λοιμώξεων,

όπως ορίζεται από την υπουργική απόφαση Υ1Γ.Π. 114971/2014, άρθρα 6 & 9, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3888 Β/ 18.02.2014.

Η Επιτροπή αποτελείται από δώδεκα (12) τακτικά μέλη, από τα οποία συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ), η οποία αποτελείται από:

 1. Τον Πρόεδρο της ΕΝΛ
 2. Τον Αντιπρόεδρο της ΕΝΛ
 3. Τη Νοσηλεύτρια Λοιμώξεων

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, κάθε τρίμηνο και έκτακτα, μετά από πρόσκληση της ΟΕΕ, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διοίκηση, η Ιατρική Υπηρεσία και το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Σκοπός της Ε.Ν.Λ.

Ο σκοπός της ΕΝΛ είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων, που βασίζεται στην εφαρμογή του συνόλου των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, μέσων και πρακτικών, με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας διασποράς των μικροοργανισμών και λοιμώξεων στους χώρους παροχής υγείας.

Δράσεις της Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης (ΟΕΕ)

 1. Επιτήρηση και καταγραφή των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 2. Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τον έλεγχο και την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 3. Εκπαίδευση των  επαγγελματιών υγείας για εφαρμογή ασφαλών πρακτικών στη παροχή φροντίδας των ασθενών.
 4. Επιτήρηση της καθαριότητας του Νοσοκομείου.
 5. Επιτήρηση Πολυανθεκτικών Μικροοργανισμών (ΠΑΜ) σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Παροχή οδηγιών για μόνωση και μέτρων προφύλαξης και διασποράς των ΠΑΜ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ.
 6. Καταγραφή των νοσοκομειακών βακτηριαιμιών σε συνεργασία με το Mικροβιολογικό Εργαστήριο και τους κλινικούς ιατρούς.
 7. Επιτήρηση νοσοκομειακής διάρροιας από Clostridium difficile. Οδηγίες πρόληψης της διασποράς του μικροβίου.
 8. Άμεση αντιμετώπιση κρουσμάτων ή επιδημικών εξάρσεων νοσοκομειακών λοιμώξεων.
 9. Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την υγιεινή των χεριών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΟΥ και οδηγιών του ΚΕΕΛΠΝΟ (τα 5 βήματα για την υγιεινή των χεριών).
 10. Καταγραφή συμμόρφωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην υγιεινή των χεριών.
 11. Επιτήρηση σωστής χρήσης απολυμαντικών/ απορρυπαντικών (εργαλεία, ενδοσκόπια, κ.λπ).
 12. Επιτήρηση απομάκρυνσης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΑΥΜ), σε συνεργασία με την  Επόπτρια Υγείας.
 13. Προφύλαξη των επαγγελματιών υγείας από λοιμώξεις (εκπαίδευση, εμβολιασμοί).
 14. Επιτήρηση, συλλογή και αποστολή των ειδικών δελτίων καταγραφής των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
 15. Επιτήρηση μαγειρείων, δικτύου πόσιμου νερού, αποικισμού δικτύου νερού με Legeonella spp., μικροβιολογικής και χημικής ποιότητας του νερού αιμοκάθαρσης, προγραμμάτων απεντομώσεων-μυοκτονιών, σε συνεργασία με την επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

 

Περισσότερα...

Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων

Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων

Centers for Disease Control and Prevention

European Centre for Disease Prevention and Control