Διαύγεια

προμήθεια φίλτρων

12 ώρες 27 λεπτά ago
Θέμα: προμήθεια φίλτρων
Ημ/νια: 27/09/2021 14:14:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΨΩΜ469073-2Ι3
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

15 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 09:29:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: 6ΖΒΧ469073-0ΜΨ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

15 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 09:34:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΜΟ5469073-Ξ5Κ
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ».

15 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 09:55:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΨΥΝ469073-ΡΡ3
No Reply

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ».

15 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 10:13:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΥ74469073-Θ92
No Reply

Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».

15 ώρες 43 λεπτά ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2021 10:18:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
ΑΔΑ: ΨΘΙΦ469073-Π5Ρ
No Reply
Checked
1 λεπτό 46 δευτερόλεπτα ago
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Εγγραφή σε Ροή Διαύγεια