Λειτουργία Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. Χίου ‘ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ’

Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο».

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Κωδ. ΟΠΣ: 5054670

Στο νοσοκομείο της Χίου, οι δομές που άπτονται της ψυχικής υγείας, είναι ένα ψυχιατρικό τμήμα στο νοσοκομείο, καθώς και μία δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (ξενώνας) του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ.

Στα πλαίσια της προώθησης της αποϊδρυματοποίησης και της συρρίκνωσης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, εντάσσεται η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία ψυχιατρικής κλινικής 9 κλινών εντός νοσοκομείου, στο ισόγειο κτιρίων που εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης και διαρρύθμισης (Ενταγμένο έργο ΕΣΠΑ σε φάση υλοποίησης με ΜΙS 5014773 και τίτλο «Βελτίωση κτιριακών υποδομών κτιρίων 3&4 του ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο»). Στα πλαίσια του παραπάνω έργου, εντάσσεται και η προμήθεια ξενοδοχειακού – ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ως φυσικό αντικείμενο της παρούσας νοείται η απασχόληση του προσωπικού που θα στελεχώσει την ψυχιατρική κλινική, θα ενισχύσει το ψυχιατρικό τμήμα που ήδη λειτουργεί στο νοσοκομείο, καθώς η ενίσχυση του ξενώνα Ψυχαργώς, από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της λειτουργίας της ψυχιατρικής κλινικής και για διάρκεια 24 μήνες. Σημειώνεται ότι η επάρκεια των πόρων, εξαρτάται, εκτός από την σύνθεση του απαραίτητου για τη λειτουργία προσωπικού, και από το μηνιαίο μικτό κόστος εργασίας, όπως υπολογίζεται με τα ατομικά στοιχεία του φακέλου μισθοδοσίας κάθε εργαζόμενου. Οι ψυχιατρικές δομές, με την εποπτεία του Νοσοκομείου ως Φορέα Λειτουργίας Πράξης, έχουν καθήκον να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας στο γενικό πληθυσμό και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη-διατήρηση-αποκατάσταση ψυχικής υγείας των ατόμων και της κοινότητας.

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

 

ΕΣΠΑ

Ετικέτες