Συνέχιση Λειτουργίας Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» με Κωδικό ΟΠΣ 6003257 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027»

Παρασκευή, 12-04-2024

Ειδικός Στόχος «Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες»

Πεδίο παρέμβασης (INT) «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (εξαιρουμένων των υποδομών)» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο».

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

Στο νοσοκομείο της Χίου, οι δομές που άπτονται της ψυχικής υγείας, είναι ένα ψυχιατρικό τμήμα στο νοσοκομείο, καθώς και μία δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (ξενώνας) του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ.

 

Στα πλαίσια της προώθησης της αποϊδρυματοποίησης και της συρρίκνωσης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, λειτουργεί ψυχιατρική κλινική με 9 κλίνες εντός νοσοκομείου, στο ισόγειο κτιρίων που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης και διαρρύθμισης. (Ολοκληρωμένο έργο ΕΣΠΑ με τίτλο «Βελτίωση κτιριακών υποδομών κτιρίων 3&4 του ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο».

 

Ως φυσικό αντικείμενο της παρούσας νοείται η συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού που στελέχωσε την ψυχιατρική κλινική, ενίσχυσε το ψυχιατρικό τμήμα που ήδη λειτουργεί στο νοσοκομείο, καθώς και η ενίσχυση του ξενώνα Ψυχαργώς, από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της λειτουργίας της ψυχιατρικής κλινικής και για διάρκεια 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι η επάρκεια των πόρων, εξαρτάται, εκτός από την σύνθεση του απαραίτητου για τη λειτουργία προσωπικού, και από το μηνιαίο μικτό κόστος εργασίας, όπως υπολογίζεται με τα ατομικά στοιχεία του φακέλου μισθοδοσίας κάθε εργαζόμενου.

Οι ψυχιατρικές δομές, με την εποπτεία του Νοσοκομείου ως Φορέα Λειτουργίας Πράξης, έχουν καθήκον να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας

στο γενικό πληθυσμό και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη-διατήρηση-αποκατάσταση ψυχικής υγείας των ατόμων και της κοινότητας.

 

Απόφαση Ένταξης

Ετικέτες