Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών - Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών - Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4368/2016. Το Γραφείο στεγάζεται, στο Ισόγειο του Κτιρίου της Διοίκησης του Νοσοκομείου, σε γραφείο που φέρει τη σχετική σήμανση. (Bρίσκεται μεταξύ της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και του Τμήματος Κίνησης Ασθενών).

Ωράριο Λειτουργίας 08:00 - 14:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 22713 50227
E-mail patientrights (@) xioshosp.gr

Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται βάσει της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες και Τμήματα, κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
  2. Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
  3. Η ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους, από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
  4. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης, η συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.
  5. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού), όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση, σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους, από το Νοσοκομείο, πολίτες.
  6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.
  7. Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
  8. Η ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
  9. Η υποβολή προτάσεων για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και την αποστείλετε στο Νοσοκομείο μας υπογεγραμμένη, είτε στο παραπάνω e-mail, είτε με fax στο 2271044311.